$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); $dia = $dias[date('w')]; $meses = array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"); $mes = $meses[date('n')]; echo strftime("$dia %d de $mes de %Y");
*/?>
PSOE Ciutadella

13/12/2014 - 500 visitas

DE LA BONA ADMINISTRACIÓ I EL BON GOVERN

Article d’Andreu Bosch publicat a El Iris 12/12/2010

Poc abans d’acabar la legislatura del Pacte de Progrés, el President Antich signava la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. Aquesta normativa que és aplicable a totes les administracions de les Illes Balears, i per tant, també als ajuntaments, té per objectiu la millora de la qualitat de les organitzacions i els serveis públics que es presten a la ciutadania i la qualitat democràtica de les intervencions públiques i l’acció de govern.

En l’article 3 detalla tota una sèrie de principis generals de la llei, el primer dels quals és la orientació a la ciutadania en el sentit que aquesta i la satisfacció de les seves necessitats reals són la raó de ser de l’administració pública. El personal d’aquesta administració són servidors i servidores públics i han de perseguir sempre l’interès general i han de mantenir la imparcialitat i l’equitat de tracte en l’administració dels interessos de la ciutadania.

Una bona administració s’ha de fonamentar en principis tals com la plena accessibilitat de tots els serveis que presta l’administració i en igualtat de condicions. L’administració ha d’aplicar sistemes i mètodes perquè la participació ciutadana sigui un fet en el disseny de les polítiques públiques i dels serveis que presta i a l’hora de definir i millorar les intervencions d’una manera proactiva.

Igualment, la ciutadania té dret a rebre informació suficient dels assumptes que siguin del seu interès, d’una manera accessible, comprensible i transparent. S’han de simplificar els tràmits, eliminar els procediments innecessaris i disminuir el temps d’espera. Les normes i els procediments administratius han de ser clars i comprensibles per la ciutadania.

La transparència en la gestió està incorporada en un capítol de la llei i abasta la contractació pública, la gestió dels serveis públics, els convenis de col•laboració i el règim d’ajuts i subvencions.

La qualitat dels serveis públics i de les organitzacions que els presten, com també la qualitat de l’acció de govern, es conceben com un dret de la ciutadania.

El Bon Govern es basa en la responsabilitat i la rendició de comptes. El govern i l’administració pública han d’assumir en tot moment les responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen. Igualment han de promocionar i impulsar la cultura de l’avaluació i l’exercici de rendició de comptes en totes les seves actuacions i en el conjunt dels objectius establerts.

La transparència en l’acció de govern inclou informació sobre les retribucions i declaracions patrimonials, l’obertura efectiva de les dades públiques i la publicitat de les activitats dels càrrecs públics i la seva gestió, entre altres.

Aquests són alguns apunts de la normativa que desenvolupa aquesta llei. Una llei que hauran de fer efectiva el que vulguin accedir a algun càrrec públic en les properes eleccions municipals i autonòmiques. El compromís en la seva aplicació pot ser un principi per a la renovació de les institucions que demanden els ciutadans.

Andreu Bosch